Betingelser for serviceordning

Betingelser for Mogens Lind VVS ApS Gaskedel-serviceabonnement

Gældende fra 1. maj 2020

 

1. Abonnementets omfang:

Abonnementet gælder for installationer med en naturgasfyret kedel (maksimal 36 KW) og omfatter, afhængig af abonnementstype med eftersyn hvert år eller eftersyn hvert 2. år, indenfor den aftalte periode følgende:

 

1.1 Et hovedeftersyn udført i serviceperioden.

Hovedeftersynet gennemføres indenfor normal arbejdstid og består af:

 • Gennemgang af gaskedel, herunder fornøden gastæthedsprøve.
 • Gennemgang af friskluftsventil og aftræk.
 • Kontrol/indregulering af forbrænding. .
 • Gennemgang af varmt brugsvandsproduktionen.
 • Afhjælpning af fejl på de komponenter, der er omfattet af abonnementet.

Vi gør opmærksom på at, aftale for udførelse af eftersyn på gaskedel, sker ved kontakt til Mogens Lind VVS ApS. Påmindelse om dette er påført opkrævning for serviceabonnement.

 

1.2 Tilkald ved stop/fejl på gaskedel:

Abonnementet dækker arbejdsløn og kørsel ved tilkald til fejl eller stop på gaskedel. For gennemstrømningskedler og atmosfæriske gaskedler/gasunits, dækker abonnementet hvor driftstoppet kan afhjælpes, ved at gennemføre en justering og/eller udskiftning af komponenter inden for gaskedlens kabinet. Tilkald vedr. prioriteringsventilen, sikkerhedsventil til centralvarmeanlægget samt styrekomponenter, der skal sikre en korrekt varmtvandsmængde er dog omfattet uanset om komponenterne er monteret uden for kabinettet.

 

1.3 Reservedele

Reservedele er ikke dækket af serviceabonnementet.

Der bliver ved eftersyn på gaskedlen, udskiftet brænderpakning, elektrodesæt eller servicesæt, alt efter hvilket fabrikat af gaskedel der sidder i husstanden. Disse reservedele er vedligeholdelses reservedele og udskiftes på foranledning af fabrikanter, grundet sikkerhedsmæssige årsager. Brænderpakning, elektrodesæt og servicesæt er ikke dækket af gaskedel garantien på nye gaskedler, da disse er vedligeholdelsesreservedele. Der fremsendes faktura for udskiftning af denne type reservedele.

 

1.4 Følgende arbejde er ikke dækket af serviceabonnementet:

 • Aftrækssystem – herunder adskillelse/rensning samt udskift.
 • Udskiftning af varmtvandsbeholder.
 • Udskiftning af brugsvandsveksler, brugsvandsføler, varmespiral eller anode.
 • Udskiftning af ladepumpe eller brugsvandspumpe .
 • Udsyring/rensning af rør, brugsvandsveksler, ladepumpe eller varmespiral i varmtvandsbeholder .
 • Udskiftning af sikkerhedsventil til varmtvandsbeholderen .
 • Udskiftning eller rens af rør/flex-slanger i gaskedel .
 • Udskiftning af støbt kedelblok eller aluminiums varmeblok .

 

1.5 Følgende situationer er ikke omfattet af abonnementet:

 • Fejl opstået pga. manglende pasning, hærværk, brand, vandskade eller lynnedslag .
 • Tilkald ved uvilje til selv at forsøge at genstarte gaskedlen/brænderen efter serviceteknikerens anvisninger .
 • Tilkald ved manglende strøm, vandpåfyldning eller åbning for gassen .
 • Rensning af snavssamler.
 • Indstilling og instruktion af klimastyringsanlæg .
 • Fejlbetjening/ombygning af klimastyringsanlæg og omplacering af følere .

Ved tilkald til arbejde eller situationer, der ikke er omfattet af abonnementet, vil arbejdsløn og kørsel blive faktureret. Såfremt det skønnes at gaskedlen er monteret så den er særlig vanskelig tilgængelig for servicearbejdet, eksempelvis hvor gaskedlen er indbygget i et skab, kan udgiften til at demontere skabet faktureres særskilt. Der kan forlanges stopventiler monteret hvor særlig tidskrævende aftapnings/udluftningsforhold gør sig gældende. Udgifter hertil kan faktureres særskilt. Såfremt stopventiler ikke monteres efter skriftlig anvisning vil de heraf forøgede serviceomkostninger blive faktureret særskilt.

 

2. Tilkaldeperioder ved stop/fejl på gaskedel

Fyringssæson: 1. oktober til 30. april fra kl. 08.00 til kl. 19.30 alle ugens dage. Dette inkluderer weekender og helligdage. Opkald på vagten besvares frem til kl. 22.00. Tilkald rekvireret efter kl. 19.30 kan ikke udføres samme dag, men bliver forsøgt afhjulpet over telefonen. Afhjælpning af manglende varmt vand foretages hverdage mellem kl. 08.00 og kl. 15.30, fredage fra kl. 08.00 til kl. 15.00.

Sommerperiode: 1.maj til 30. september på hverdage. Mandag til torsdag fra kl. 08.00 til kl. 15.30. Fredag fra kl. 08.00 til kl. 15.00. Aftalen dækker ikke 1. maj og helligdage.

 

3. Forbehold

Mogens Lind VVS ApS kan afvise abonnementstilmeldinger, hvor det på forhånd vides, at den pågældende naturgaskedel ikke kan serviceres tilfredsstillende. Mogens Lind VVS ApS er uden ansvar for, at det til visse gaskedler er eller bliver vanskeligt/umuligt at skaffe reservedele eller automatikudstyr. Mangler ved gaskedel installationen, der konstateres i forbindelse med servicebesøgene, kan forlanges afhjulpet inden abonnementsperioden påbegyndes, herunder mangler ved centralvarmeanlægget eller varmtvandsbeholderen, når disse er årsag til ustabil kedeldrift. Gentagne udkald til defekte komponenter, der ikke ønskes udskiftet, dækkes ikke af abonnementet.

Ved ønske om at få gaskedel i serviceabonnement, skal der udføres eftersyn på gaskedel før dette kan finde sted. Dette foretages for at kontrollere at gasinstallation er korrekt og der ingen fejl og mangler er på gaskedlen. Fejl på gaskedel skal udbedres før service-perioden kan påbegyndes.

 

4. Betaling

Betaling for eventuelle reservedele opkræves umiddelbart efter reparationstidspunktet.

 

5. Gyldighedsperiode

Abonnementet tegnes for en periode af 12 måneder, med eftersyn hvert år eller eftersyn hvert 2. år.
Abonnementet fornyes automatisk en gang om året med én abonnementsperiode ad gangen, med mindre aftalen opsiges i overensstemmelse med pkt. 7.

 

6. Ændringer af priser og betingelser

Mogens Lind VVS ApS kan regulere abonnementsprisen og betingelserne en gang årligt. Seneste opdateret version findes på www.ml-vvs.dk.

 

7. Opsigelse af serviceabonnement

Serviceabonnementet kan opsiges af begge parter til udløb af den igangværende abonnements-periode. Opsigelse skal ske skriftligt.
Serviceabonnementet kan opsiges øjeblikkeligt, såfremt der udføres reparationsarbejde af andre end Mogens Lind VVS ApS.

 

8. Ejerskifte

Aftalen er fortsat gældende selvom der i serviceperioden er ejer- eller beboerskifte.

 

 

Mogens Lind VVS ApS
Herstedvang 10
2620 Albertslund
Tlf. Nr. 44 65 48 02
[email protected]
CVR nr. 17497235