Betingelser for serviceordning

1. Om servicebetingelserne.

Disse servicebetingelser gælder for naturgasinstallationer med en gaskedel eller gasblæseluftbrænder med en maksimal effekt på 60 kw.

For gasblæseluftbrændere skal anlægget være opbygget som enheder med kedel, varmtvandsbeholder og tilhørende standartkomponenter i samme kabinet eller placeret i samme rum.

2. Om serviceeftersynet

Et serviceeftersyn omfatter kontrol, justering og rensning af gaskedlens komponenter. Eftersynet kan også omfatte udskiftning af slidte/defekte komponenter for at forebygge driftsstop eller driftsforstyrrelser. Selve komponenterne er ikke dækket aftalen.

Serviceeftersynet udføres inden for normal arbejdstid og inden for de første 2. måneder efter aftalen er trådt i kraft.

Eftersynet omfatter følgende.

- Generel vurdering af gasinstallationen og gaskedlens tilstand.
- Eftersyn ifølge gaskedlens vedligeholdelsesvejledning.
- Afprøvning af gasinstallationens tæthed.
- Afprøvning af gaskedlens sikkerheds- og driftsfunktioner.
- Forbrændingsanalyse og evt., indregulering af brænder.
- Inspektion og afprøvning af frisklufttilførsel
- Inspektion, afprøvning og rensning af aftræk
- Kontrol af trykekspansionsbeholder
- Rensning og justering af kedel/brænder.
- Rensning af snavssamler, hvis afspærringsventiler er monteret.
- Udbedring af fejl på komponenter, der er omfattet af aftalen.

3. Det dækker serviceaftalen.

En Serviceaftale er en aftale om, at gaskedlen bliver efterset med faste intervaller. Serviceaftalen beror dels på lovkrav, dels på kedelleverandørens anbefalinger og dels på Mogens Lind og Sønner ApS egne erfaringer.

Aftaleperioden for en serviceaftale er et eller flere år afhængig af den valgte aftale type.

- Arbejdsløn og kørsel i forbindelse tilkald, når årsagen til driftsstop eller driftsforstyrrelse er dækket af serviceaftalen
- Arbejdsløn ved udskiftning af defekte reservedele og justering/rensning af komponenter der er dækket af aftalen.

4. Forbehold

Mogens Lind og Sønner ApS forbeholder sig retten til at afvise tilmeldinger på visse gaskedler eller stille krav om tillægspris, hvis vi ved første besøg konstaterer, at anlæggets tilstand er dårlig, eller opbygningen af anlægget er så kompliceret, at det giver øget tidsforbrug ved servicearbejdet.

Mogens Lind og Sønner ApS kan kræve, at en serviceaftale ændres til anden aftaletype, hvis det konstateres at gaskedlen ikke kan serviceres tilfredsstillende og/eller sikkerhedsmæssigt forsvarligt under den indgåede aftale.

Vi skal kunne udskifte komponenter uden at ændre eller ombygge den eksisterende installation og uden at anvende ekstra montør til opgaven.

Mogens Lind og Sønner ApS er ikke ansvarlig for at fremskaffe og levere reservedele komponenter, automatik og andet udstyr, men vil i videst muligt omfang forsøge at anvise løsningsmuligheder.

Der kan ikke monteres reservedele og komponenter, som ikke er leveret eller bestilt af firmaet.

Mogens Lind og Sønner ApS kan forlange mangler ved gasinstallationen, varmeanlægget eller varmtvandsbeholder afhjælpes, når disse er årsag til ustabil drift.

Mogens Lind og Sønner ApS kan forlange, at der monteres afspærringsventiler hvor særligt tidskrævende aftapning/udluftningsforhold gør sig gældende.

5. Serviceaftalen dækker ikke

Følgende ydelser og situationer er ikke dække af serviceaftalen og skal betales særskilt.

- Forbrug af reservedele og komponenter af enhver art
- Udskiftning af støbte kedelblokke samt åbne ekspansionsbeholdere.
- Udsyring/højtryksrensning af kedlens varmeveksler/kedelblok
- Usyring/rensning/udskiftning af varmtvandsbeholder uanset placering inden for eller uden for kabinet.
- Udskiftning og kontrol af anode i varmtvandsbeholder
- Udskiftning af sikkerhedsventil til varmtvandsbeholder
- Udskiftning/rensning af rør, haner og flexslanger uden for gaskedlens kabinet.
- Udskiftning af shuntventil og brugsvandspumpe.
- Etablering af inspektions- og rensemulighed
- Hel eller delvis udskiftning eller reparation af aftrækssystem
- Kontrol, udskiftning og fejlfinding på komponenter eller reguleringssystemer, der er monteret særskilt til drift af solvarmeanlæg eller andre kombinationsanlæg
- Demontering af skabe, hylder, rør o. lign for adgang til gaskedlen.
- Tilkald til vandpåfyldning, åbning for gassen, strømsvigt, samt fejlbetjening af kedelanlæg og automatik.
- Ombygning af automatik/klimastyring, omplacering af følere samt indgreb i fast elinstallation.
- Tilkald til defekte komponenter, der tidligere er anbefalet udskiftet.
- Fejl og mangler i varmeanlægget og på ukurante komponenter/reservedele.
- Særligt omfattende servicearbejde ved førstebesøg, som medfører et tidsforbrug på over 2 timer.
- Tilkald til driftsstop eller driftsforstyrrelser, hvor kunden har været til, at serviceeftersynet ikke er blevet udført.
- Fejl, der er forårsaget af hærværk, brand, frost- og vandskade, lynnedslag, elinstallation eller uautoriserede personer.
- Gentagne tilkald, der skyldes snavs, ilt og gennemstrømningsproblemer i varmeanlægget fejlagtig dimensionering af varmeanlæg og ekspansionssystem.

6. Servicetilkald
Tilkaldet kan ske til Mogens Lind og Sønner ApS på telefon 4465 4802.
Ved akut varmebehov kan der forventes hjælp på adressen indenfor 2 timer, medmindre andet er aftalt. I et vist omfang vil driftstoppet blive søgt afhjulpet ved vejledning pr telefon.
Ved driftsstop af omfattende karakter vil Mogens Lind og Sønner ApS tilstræbe at opretholde varmeforsyningen ved midlertidige foranstaltninger og evt. ved brug af alternativ energiforsyning.
Ved manglende varmt brugsvand kan der forventes hjælp på adressen på hverdage inden for normal arbejdstid.

Tilkalde perioder:
Fyringssæson: 1. oktober til 30. april fra kl. 07.30 til kl. 22.00 alle ugens dage. Tilkald rekvireret efter kl. 19.30 kan ikke udføres samme dag.
Sommerperiode: 1. maj til 30. september på hverdage. Mandag til torsdag fra kl. 07.30 til kl. 15.30. Fredag fra kl. 07.30 til kl. 14.00 Aftalen dækker ikke tilkald på helligdage, 1. maj og Grundlovsdag.

7. Betaling.
Betaling for serviceaftale sker forud for hele Perioden.

8. Ikrafttrædelse.
Aftalen træder i kraft når vi har udført hovedeftersynet, og fornys automatisk medmindre den opsiges.

9. Opsigelse
Aftalen kan opsiges af begge parter med 8 dages varsel

10. Fraflytning Ejerskifte.
Ved ejerskifte indtræder den nye ejer normalt i serviceaftalens rettigheder og forpligtelser. Ejendommens nye ejer er forpligtet til at give den ny ejer meddelelse om dette. Ønsker den nye ikke at overtage serviceaftalen, er den tidligere ejer forpligtet til at indbetale et evt. skyldigt beløb for serviceaftalen.
Reservedele og ydelser uden for serviceaftalen forbrugt inden ejerskiftet, skal betales af tidligere ejer..

11. ændring af priser og betingelser
Servicepriserne kan ændres en gang årligt pr 1. maj.
Servicebetingelserne kan ændres ved skriftlig meddelelse herom senest 30 dage, før de træder i kraft.

12. Reklamation
Defekte reservedele efterlades på adressen og Mogens Lind og Sønner ApS anbefaler, at de opbevares, indtil afregningen har fundet sted.